บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ ถือกำเนิดจากการผลิตถังเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยประกอบกิจการดังกล่าวเรื่อยมาภายใต้ชื่อ โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 65 ปีจนถึงปัจจุบัน (โดยมีรากฐานการผลิตมากกว่า 81 ปี) โดยที่เราไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนปรัชญ

0

ดูทั้งหมด 
    บริษัท โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ ถือกำเนิดจากการผลิตถังเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยประกอบกิจการดังกล่าวเรื่อยมาภายใต้ชื่อ
โคโตบูกิ เท็คเร็กซ์ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 65 ปีจนถึงปัจจุบัน (โดยมีรากฐานการผลิตมากกว่า 81 ปี) โดยที่เราไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนปรัชญา
การทำงานดังกล่าว โดยถือตามหลักปรัชญาที่ว่า  " มุ่งเน้นถึงความสุขของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา "  ซึ่งนั่นหมายถึงเรามีความความพยายาม
ที่จะทำให้ทุกอย่างลุล่วงสมบูรณ์โดยหวังให้ลูกค้าและผู้ใช้งานมีความสุขและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันREAD MORE
 
      www.kotobuki-techrex.co.jp